2019. november 4-től kezdve a korábbi Etikai kódex nevű dokumentum helyett az alábbi Etikai szabályzat lép hatályba:

 1. A vakok.hu üzemeltetője a Szocinform Civil Társaság.
 2. Jelen Etikai szabályzat minden olyan személyre érvényes, aki részt vállal a vakok.hu tartalmának az elkészítésében. Az, aki a tartalom elkészítésében közreműködik, rendelkezik a Szerkesztőség megbízólevelével.
 3. A vakok.hu célja, hogy minden fontos információ, mely a magyarországi látássérülteket érinti, nyilvánosságot kapjon. Ez a tevékenység összhangban van Magyarország Alaptörvényének a IX. cikkelyével, melynek értelmében a demokratikus közvélemény kialakulásához nélkülözhetetlen a szabad tájékoztatás.
 4. A vakok.hu célja, hogy a 3. pontban körülírt tájékoztatási tevékenység során a hatályos jogszabályokat teljes mértékben tiszteletben tartva, ellenőrzött, hiteles információkat adjon közre.
 5. A közügyeket érintő információkról azt valljuk, hogy azok ismerete az állampolgárok alapvető joga. Ami a látássérülteket érintő közügyeket illeti, feladatunknak tekintjük ezek eljuttatását a teljes nyilvánossághoz.
 6. A vakok.hu célja a nyilvánosság egészének a tájékoztatása a látássérültekről, de ezt a látássérült szervezetektől függetlenül teszi, mivel a látássérült szervezeteknek megvannak a saját felületeik ahhoz, hogy a közlendőjüket eljuttassák a nyilvánossághoz. A vakok.hu a látássérült szervezetek egyikét sem tekinti a látássérültek egészének a szószólójaként, az álláspontjukat legfeljebb csak annyiban köteles figyelembe venni, mint egy személyes véleményt.
 7. A vakok.hu nem a látássérültek egészének vagy jelentős részének a szószólója, nem tekinti a leírt állásfoglalásait, véleményeit vagy a szerkesztett tartalmait többnek, mint a megfogalmazó személyes véleményének.
 8. A vakok.hu tartalmának az elkészítésében közreműködők kötelesek a kulturált érintkezés szabályai szerint eljárni a tevékenységük során. Ez minden tevékenységükre kiterjedő kötelezettség.
 9. A vakok.hu minden közreműködője részéről kerülendő mindenféle olyan eljárás, mely a jó ízlés és az etikus viselkedés keretein kívül esik.
 10. A vakok.hu nem működhet közre rágalmak terjesztésében, nem sértheti meg senkinek sem a jogait, nem kelthet gyűlöletet és nem közölhet olyan véleményt, amely mások tevékenységét becsmérli.
 11. A Szerkesztőség senkit nem szeretne rossz színben feltüntetni. Értékeljük mások munkáját és erőfeszítéseit, alapvetően a jóakaratot feltételezzük mindenkiről.
 12. Amennyiben a közölt anyagainkban hibát találunk, azt önként elismerjük és javítjuk. Amennyiben a hiba jellege olyan, akkor azt helyreigazítással összekötve korrigáljuk.
 13. Ha valakit egy általunk közölt anyag hátrányosan érint, megilleti a reakció lehetősége. A válasz leközlése azonban nem sértheti mások jogait, nem sértheti az erkölcsöt és nem tartalmazhat olyan elemeket, melyek valamilyen jogszabály értelmében tiltott tartalomnak minősülnek.
 14. Az információk ellenőrzése vagy megszerzése érdekében a Szerkesztőség helyszíni tudósítókat küldhet ki, akik a helyszínen információkat gyűjtenek össze.
 15. A Szerkesztőségünk alapvetően csak és kizárólag nyílt és törvényes eszközökkel szerez adatokat, de ismerve a témánk speciális adottságait, bizonyos esetekben a helyszíni tudósítóink a tudósítói mivoltjuk rejtésével kerülhetnek kiküldésre. Ebben a minőségükben nem vehetnek részt nem nyilvános rendezvényeken és nem rögzíthetnek olyan információkat, melyhez nem férhetnének hozzá a meghívott vendég minőségükben. Munkájuk során a jogszabályok maximális tiszteletben tartásával kell dolgozniuk. Nem léphetnek be a tulajdonos előzetes engedélye nélkül magánterületre, nem ismerhetnek meg előlük elzárt vagy minősített adatokat, nem fizethetnek az információért és nem tulajdoníthatnak el semmilyen dokumentációt. Ezért cserébe a Szerkesztőség védi a tudósítói anonimitását.
 16. A Szerkesztőségünk minden körülmények között elutasítja az információforrás megtévesztését. Az információk forrásának mindig joga van tudni az információgyűjtés célját és a megjelenés várható időpontját. Ez alól egyetlen kivétel az, ha az információ közreadásához jelentős közérdek fűződik. Az ilyen jellegű döntést azonban csak a főszerkesztő hozhatja meg abban az esetben, ha az semmilyen jogszabályi tilalomba nem ütközik.
 17. A vakok.hu tartalmának az elkészítői közül senki sem készíthet rejtett felvételt. A felvétel nem minősül rejtettnek akkor, ha nyilvános rendezvényen valaki a rendezvény résztvevőihez úgy beszél, hogy tisztában van az általa közöltek rögzítésével.
 18. Egy felvétel akkor sem minősül rejtettnek, ha az érintett megnyilatkozó tisztában van azzal, hogy amit mond, azt eszközzel rögzítik és az közlésre kerülhet. Az ilyen eszköz kezelője köteles tájékoztatást adni arról, hogy a rögzítés megtörténik és senkiről sem feltételezheti azt, hogy az eszközt látással érzékeli.
 19. A nem nyilvánosságnak szánt megnyilatkozások, ide értve a telefonhívásokat és az elektronikus közléseket is, rejtett felvételnek minősülnek, ha a megnyilatkozó nincs tisztában azzal, hogy a közlése a nyilvánosságnak szól. Ez alól kivétel az, amikor a megnyilatkozó kifejezetten a vakok.hu részére ír közlésre szánt információt.
 20. A neve elhallgatását kérő információforrást nem szabad felfedni. Az ilyen információkat is le kell ellenőrizni és az egyéb ellenőrzés során kell megerősíteni vagy megcáfolni. A neve elhallgatását kérő információforrás kilétét és személyes adatait semmilyen módon nem szabad rögzítenie vagy tárolnia senkinek, ahogyan magát az információt sem. Csak a neve elhallgatását kérő információforrástól származó információt nem szabad ellenőrzés és megerősítés nélkül leközölni.
 21. Nem hozható nyilvánosságra olyan információ, amely valakinek a jogait vagy a biztonságát veszélybe sodorja. Ha egy tartalomkészítésben közreműködőtől valaki névtelenséget kér, akkor a tartalomkészítésben közreműködőnek kerülnie kell minden olyan eljárás használatát, amelyből a nyilatkozó kiléte megállapítható. Például nem készíthet felvételt a nyilatkozat idején, nem kérdezhet rá olyan adatokra, melyből a nyilatkozat készítője egyébként azonosítható lenne. Egy esetleges tartalomkészítés során minden olyan adat nyilvánossá tételét kerülni kell, mely a nyilatkozó azonosítását akár közvetett módon is lehetővé teszi.
 22. Minden olyan eseményről, ahol a megjelenéssel együtt jár annak a lehetősége, hogy az embert lefényképezik, mi is fényképes tudósítást készíthetünk. Amennyire csak lehetséges, az ilyen esetekben is ügyelnünk kell arra, hogy senkinek az arca ne szerepeljen azonosítható módon a felvételeken. Ez alól kivétel az, ha valaki közszereplőként, közszereplői minőségében szerepel, illetve amikor a szereplése sajtónyilvános. Ezzel kapcsolatos panaszokat az email-címünkön lehet előterjeszteni.
 23. A vakok.hu arra törekszik, hogy a legjobb minőségű információkat adja közre. Ennek érdekében igyekszik minden érintett véleményét megismerni, de csak akkor, ha az információ jellege ezt igényli. Ezen felül is készek vagyunk megszólalási lehetőséget biztosítani azoknak, akikről írunk. Az email-címünkre eljuttatott ilyen jellegű igényeket minden esetben mérlegeljük és megválaszoljuk.
 24. Ha a Szerkesztőség valakinek a nyilatkozatát leközli, akkor kiemelten ügyel arra, hogy ez a közlés tisztességes legyen. Ez magában foglalja azt is, hogy a nyilatkozaton nem lehet lényeges változtatást végrehajtani a nyilatkozó engedélye nélkül. A nyilatkozatot nem lehet olyan kontextusba helyezni, mely a nyilatkozó véleményének tüntet fel olyasmit, amit nem mondott.
 25. Amennyiben valaki a Szerkesztőségnek vagy munkatársának nyilatkozik,akkor a nyilatkozónak tudnia kell a megjelenés helyét és várható időpontját. A nyilatkozónak joga van ahhoz, hogy a megjelenés előtt az elkészített anyagot ellenőrizhesse, azokhoz észrevételeket fűzzön és azokat a Szerkesztőség teljesítse. Ezen igényt a nyilatkozattétellel azonos időben vagy a megjelenés előtt kell jelezni. A megjelenés utáni korrekcióknak is helyt adunk. Ezen általunk biztosított többletjogokra tekintettel, nem célunk nyilatkozatokkal dolgozni, csak abban az esetben, ha elkerülhetetlen.
 26. A tartalomszolgáltatás során elválasztjuk a fizetett és a nem fizetett tartalmakat. Az, hogy az olvasó fizetett tartalmat olvas, azt mindig egyértelműen megjelöljük. A különböző céges vagy szervezeti rendezvényekről, sajtótájékoztatókról csak akkor adunk hírt, ha azoknak komoly hírértéke van.
 27. A politikai szereplők véleményét nem közöljük le, ha azok kampánycélt szolgálnak. A vakok.hu kiemelten ügyel arra, hogy áttételesen se válhasson kampányeszközzé. Az ilyen jellegű információknak ezért csak akkor adunk teret a felületeinken, ha a megítélésünk szerint tényleges jelentőségük van a magyarországi látássérültek életében.
 28. A Szerkesztőség elzárkózik attól, hogy mások magánéletéhez való jogát megsértse. Ilyen jellegű tartalmakat nem adunk közre és ilyen jellegű információkat semmilyen formában nem is veszünk át.
 29. A Szerkesztőségen belül senki sem kötelezhető olyan tevékenységre, mely meggyőződésével, véleményével ellentétben áll. Ha valaki ilyen okra hivatkozva nem tesz meg valamit, semmilyen hátrány nem érheti.
 30. Amennyiben a vakok.hu valaki más szellemi termékét használja, akkor köteles az átvétel tényét feltüntetni, a felhasználásnak csak a jogszerű módjai engedélyezettek. Ennek megtartása elsődlegesen a tartalom készítőjének a felelőssége.
 31. A legjobb szándékaink ellenére is tudunk tévedni, hibákat elkövetni, noha ez nem szándékunk. Ha mégis így történik, türelmet és megértést kérünk. Az elkövetett hibáinkat elismerjük és korrigáljuk.
 32. A szabályzat megsértése esetén Etikai Bizottság alakul, mely kivizsgálásra és döntésre jogosult. Elmarasztalás esetén a döntés lehet figyelmeztetés, megrovás, felfüggesztés vagy kizárás. Azt a személyt, aki súlyos mértékben sérti a szabályzatot, nem lehet csak figyelmeztetésben részesíteni. Aki önhibájából és súlyos mértékben legalább háromszor megsértette a szabályzatot, kötelessége a bizottságnak kizárni. Rendszeresen elkövetett enyhe sértések sorozatáért a legsúlyosabb büntetés a felfüggesztés lehet. Akit öt éven belül ilyen okból háromszor felfüggesztettek, azt a bizottság köteles kizárni.
 33. Az Etikai Bizottság vizsgálatáig és döntéséig jogosult a főszerkesztő bárkinek a tevékenységét felfüggeszteni, ha a vizsgálat vagy a Szerkesztőség működése ezt szükségessé teszi.
 34. Az Etikai Bizottság döntései bíróság előtt megtámadhatóak. Ha ennek során kiderül, hogy az Etikai Bizottság vagy a főszerkesztő mulasztást követett el vagy jelentős tényeket hagyott figyelmen kívül, akkor jóvátételnek és bocsánatkérésnek van helye. Az a személy, aki etikai eljárás során egy nem megalapozott gyanú fenntartásában közreműködött, vagy nem megfelelő gondossággal járt el, nem dolgozhat tovább a Szerkesztőségben.